Kurser

Wimert Lundgren erbjuder dels nedanstående företagsinterna kurser, dels skräddarsydda kurser. Vi har varit med och förhandlat fram de standardavtal som behandlas på kurserna och har därmed goda kunskaper om både villkoren och deras bakgrundshistoria. Frågor och intresseanmälan skickas till info@wimertlundgren.se.

Entreprenadjuridik – grundkurs (en dag)

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, standardavtal, entreprenadformer, AB 04, skillnader mellan AB 04 och ABT 06 samt underentreprenörsavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.

Huvudfokus är AB 04 och särskilt:

 • kontraktsarbetenas omfattning, ansvar för uppgifter och projektering
 • ÄTA-arbeten och tidsförlängning
 • viten och skadestånd
 • ansvar för fel och skador
 • ersättning
 • besiktning

Kursen riktar sig till alla som har behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik och till dem som behöver uppdatera sina entreprenadjuridiska kunskaper.

Entreprenadjuridik – fördjupningskurs (en dag)

Kursen följer en fiktiv entreprenad från upphandling till hantering av fel under garantitiden. Kursdeltagarna arbetar i mindre grupper, där de får ta ställning till 12–15 verklighetsbaserade händelser. Förslagen på lösningar diskuteras sedan i helgrupp. Kursdeltagarna får underlag till varje händelse i form av kunskapsdokument, domar samt förslag på underrättelser och överenskommelser.

Kursen riktar sig främst till affärsansvariga i beställar-, entreprenör- och konsultföretag samt byggledare och platschefer.

AB och ABT – underrättelsehantering i praktiken (en halvdag)

Enligt AB 04 och ABT 06 är entreprenören skyldig att underrätta om i stort sett allt som inträffar under en entreprenad för att ha rätt till ytterligare ersättning och tidsförlängning. Villkoren kan upplevas som formalistiska och i det närmaste verklighetsfrämmande. I verkligheten är de flesta dock bara utlöpare av den allmänna lojalitesplikt som råder mellan två avtalsparter. Kursen fokuserar på de bästa sätten att hanterar villkoren i praktiken och vilka möjlighet beställare och entreprenörer har att utnyttja villkoren. I kursmaterialet ingår ett stort antal exempel på underrättelser för alla tänkbara situationer.

Kursen riktar sig främst till entreprenör- och beställarföreträdare som hanterar ÄTA-frågor i projektet.

Konsultjuridik – ABK 09 (en halvdag)

Kursen tar upp grundläggande kalkylregler i AB 04 och ABT 06, ABK 09 samt AMA AF Konsult 10. Kursen avslutas med en genomgång av ett antal intressanta konsultansvarsdomar.

Huvudfokus är ABK 09 och särskilt:

 • viktiga begrepp, precisering av uppdraget och ändringar av ABK 09
 • krav på fackmässighet
 • ändringar av uppdraget och godkännande av konsultens handlingar
 • samordningsansvar
 • rätt till tidsförlängning och ansvar vid försening
 • ansvar för fel och skador samt reklamationsregler
 • ersättningsfrågor och avbeställning
 • rätten till uppdragsresultatet

Kursen riktar sig till konsulter och beställare av konsulttjänster.

Inköpsjuridik (en dag)

Kursen tar upp grundläggande avtalsrätt, kalkylregler i AB 04 och ABT 06, AB-U 07, ABT-U 07, ABK 09, ABM 07, köplagen samt tillägg till AB-U 07 och ABM 07 (som Platt 07 och ABM 07 Fabriksbetong).

Kursen behandlar även ett antal allmänna inköpsfrågor som:

 • hantering av underentreprenörers/leverantörers anbud i kontrakt
 • praktiska sätt att överföra byggherrens krav till avtal med underentreprenörer/leverantörer
 • för- och nackdelar med ”back to back”-upplägg
 • förskottsbetalning, säkerheter, andra sätt att hantera konkursrisker m.m.

Kursen riktar sig framför allt till personer som ansvarar för inköp och till personer som är affärsansvariga hos underentreprenörer och leverantörer.

Samverkansentreprenader (partnering) och incitamentsavtal

Del 1: Partneringens historia och grundläggande idéer, grundförutsättningar för ett lyckat partneringprojekt, partneringavtal, organisation, ansvaret för projekteringen och ansvarsfrågor i övrigt samt ersättningsfrågor och konflikthantering.

Del 2: Incitamentsavtal, olika typer av incitament, ersättningsmodellen löpande räkning, riktkostnad/riktpris, justering av riktkostnad/riktpris, incitamentsutfall och incitamentsavtal i flera avtalsled.

Kursen avslutas med en genomgång av incitamentskonstruktioner från några stora projekt.

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med partneringavtal eller incitamentsupplägg.

 

My WordPress Blog